Telefoon Middelburg

0118 - 236 031

Telefoon Terneuzen

0115 - 552 033

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Educonsult Jeugdhulpverleners, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Zeeland onder nummer 61242829, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘activiteit’.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Educonsult Jeugdhulpverleners.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Educonsult Jeugdhulpverleners

Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer

Overeenkomst: Opdracht tot dienstverlening

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogens uitvoeren.

2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door opdrachtnemer vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke opdrachtgever dient te verschaffen. Opdrachtgever erkent dan ook dat de dienstverlening door opdrachtnemer vertraging kan ondervinden, indien de door opdrachtgever verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.

Artikel 5. Opzegging

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken schade, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

2. Tussentijdse ontbinding van een overeengekomen opdracht is, behoudens de gevallen hieronder genoemd, niet mogelijk. Iedere partij is bevoegd bij aangetekend schrijven de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien:

• De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet binnen de gestelde termijn nakomt.

• Door de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming.

Overname, fusie, wijziging rechtsvorm of verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien er sprake is van opdrachten die betrekking hebben op een periode van werkzaamheden langer dan 6 maanden, kan indien schriftelijk overeengekomen in de ondertekende offerte gewerkt worden met een opzegtermijn van 2 maanden die voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever in acht genomen kan worden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal te allen tijde trachten met de opdrachtgever overeen te komen welke persoon die in dienst van de opdrachtnemer werkzaam is de werkzaamheden voor de opdrachtgever zal uitvoeren. In geval van ontslag, uitdiensttreding, ziekte of andere omstandigheden waardoor de uitvoerende werknemer de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren binnen de gestelde tijd, zal de opdrachtnemer naar alle redelijkheid trachten de opdracht uit te laten voeren door een andere persoon, hiertoe bevoegd en bekwaam, aangesteld door de opdrachtnemer.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 7. Uitsluiting en vervanging

1. Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een activiteit te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtnemer naar alle redelijkheid niet aan de uitvoering van de opdracht kan voldoen door omstandigheden die direct te wijten zijn aan de deelnemer of opdrachtgever.

2. De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de activiteit laten deelnemen, indien de vervanging aan opdrachtnemer wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteiten.

3. Vervanging na het begin van de activiteit is niet meer toegestaan.

Artikel 8. Tarief

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.

2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.

 Artikel 9. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Voor het verzenden van de aanmaning en ingebrekestelling worden kosten (€ 12,00 en € 22,00) in rekening gebracht.

3. Alle in redelijkheid door opdrachtgever in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke (incasso-) kosten, zijn voor de rekening van de opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Er bestaat echter geen enkele garantie op enig resultaat.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke het gevolg is van door of namens opdrachtgever niet juiste of niet volledig verstrekte informatie.

4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige, of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium, dat door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste maand waarin die werkzaamheden zijn verricht.

5. De eventueel door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verschuldigde aansprakelijkheidsvergoeding in geval van aangetoonde aansprakelijkheid door ernstige nalatigheid van de opdrachtnemer zal nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

Artikel 12. Auteursrecht

Het auteursrecht op de door opdrachtnemeruitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van opdrachtnemer, berust uitsluitend bijopdrachtnemer.

Artikel 13. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemeren opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van opdrachtnemer.